Số người truy cập: 8116708
Đang online: 64

Phòng Khoa học Công nghệ Trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức được Hiệu Trưởng ký quyết định thành lập số: 406/QĐ-CNTĐ ngày 26 tháng 08 năm 2010 với các chức năng nhiệm vụ như sau:

I Chức năng:

  Phòng Khoa Học Công Nghệ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu Trưởng về quản lý và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Trường.

II Nhiệm vụ:
 1. Tổ chức xây dựng các chương trình nghiện cứu, hệ thống đề tài nghiên cứu, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về nghiên cứu, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Xây dựng và tổ chức triển khai các dự án đầu tư về khoa học công nghệ.
 2. Tổ chức xây dựng các văn bản về phương hướng, chủ trương, các quy định, quy chế về quản lý công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng tiềm lực nghiên cứu khoa học của các đơn vị và cán bộ, giảng viên nhà trường.
 3. Tổ chức tập huấn về công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng và phát triển tiềm lực nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ của Trường, tổ chức theo dõi các sinh hoạt chuyên đề.
 4. Quản lý các nhóm chuyên sâu, nghiên cứu trẻ, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động khoa học của các nhóm nghiên cứu sâu và nghiên cứu trẻ.
 5. Thực hiện các thủ tục để xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các công trình NCKH. Đề xuất khen thưởng và xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH.
 6. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các kết quả NCKH vào việc giảng dạy và học tập trong nhà trường.
 7. Làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp của Trường, tham gia đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có liên quan tới nhiệm vụ của Trường.
 8. Chuẩn bị chương trình, nội dung phiên họp của Hội đồng khoa học và đào tạo trường.
 9. Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong trường thực hiện tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 7 (nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ).
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Liên lạc: Phòng Khoa Học Công Nghệ
Điện thoại: 08.37202845    Nội bộ: 141
Email: pkhcn@mail.tdc.edu.vn