[Đăng ngày : 26/08/2011]

Nhiệm vụ của phòng Đào tạo:
· Xác định và cụ thể hoá mục tiêu đào tạo các ngành nghề theo từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu của xã hội.
· Giúp Hiệu trưởng kiểm tra các khoa về việc xây dựng chương trình môn học, bài giảng và giáo trình giảng dạy cho các hệ đào tạo theo chương trình khung của Bộ giáo dục và Đào tạo.
· Trên cơ sở đề nghị từ các Khoa, tổng hợp và theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy từng học kỳ, năm học, kế hoạch kiểm tra, thi học kỳ, tổng kết năm học, thi tốt nghiệp của các khoá học. Theo dõi và đề nghị cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh ra trường.
· Lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm.
· Tổ chức thực hiện những quyết định của Hiệu trưởng trong quá trình đào tạo theo kế hoạch đã được duyệt.
· Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá giáo viên, giảng viên, lập kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện kiểm tra chuyên môn, dự giờ học kỳ, năm học đối với giảng viên toàn trường.
· Tổ chức theo dõi công tác giáo vụ ở các Khoa về các bảng biểu giáo vụ, kiểm tra các khoa về việc lập thời khoá biểu, lên thời gian biểu, phân lịch và sắp xếp việc sử dụng các phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập, sử dụng các phương tiện kỹ thuật phục vụ hoạt động đào tạo.
· Tổng hợp đánh giá kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo, làm báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác đào tạo theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng nhà trường.
· Quản lý thư viện nhằm phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên và học tập của sinh viên, học sinh; kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm, phòng chuyên môn.
· Tư vấn và chuẩn bị cho Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học, hợp đồng hợp tác, liên kết đào tạo.
Liên lạc: Phòng Quản lý Đào tạo
Điện thoại: 08. 3896 6825 (Nội bộ: 114 - 115 - 116) - 08. 38970023
Fax: 08.3896 2474
Email: pdt@mail.tdc.edu.vn

CÁC TIN KHÁC
Số người truy cập: 8116680
Đang online: 37