Số người truy cập: 8112602
Đang online: 60
[Đăng ngày: 02/08/2016]
1. Danh hiệu và tiêu chuẩn giới thiệu “Đoàn viên ưu tú”:
Danh hiệu Đoàn viên ưu tú được tập thể Chi đoàn bầu chọn trong số đoàn viên được xếp loại xuất sắc, với số phiếu tín nhiệm đạt từ 2/3 tổng số đoàn viên Chi đoàn trở lên và đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

1.1. Về phẩm chất chính trị và động cơ phấn đấu:
- Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn, sâu sắc và thực hiện nghiêm chỉnh, hiệu quả những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương của Nhà nước; quy chế, nghị quyết của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Có ý chí phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình phấn đấu, không có biểu hiện cơ hội, dao động trước khó khăn, thử thách.

1.2. Về đạo đức, lối sống:
- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, khiêm tốn, trung thực, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí và quần chúng nhân dân.
- Có tinh thần xung phong, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trong công việc, có ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình để xây dựng và cầu thị tiến bộ. 

1.3. Về công tác chuyên môn:
1.3.1. Đối với đoàn viên là học sinh, sinh viên:
- Có điểm trung bình học kỳ gần nhất từ 7.0 trở lên (không bị thi lại hoặc học lại).
- Đạt ít nhất 01 giải thưởng, hoặc giấy khen, học bổng… cấp trường trở lên.

1.3.2. Đối với đoàn viên là cán bộ - giảng viên trẻ:
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp trường trở lên.
- Có ít nhất 01 nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến kinh nghiệm đã được nghiệm thu cấp trường trở lên.
- Có ít nhất 01 giải thưởng, giấy khen, danh hiệu … cấp trường trở lên.

2. Quy trình và tiến độ thực hiện:
2.1. Thông tin: Ban Chấp hành Chi đoàn thông tin rộng rãi đối tượng và tiêu chuẩn giới thiệu tại mục 01 đến đoàn viên Chi đoàn; Lập danh sách đoàn viên đủ tiêu chuẩn giới thiệu trước Chi đoàn; Chi đoàn tiến hành hiệp thương và góp ý cho đoàn viên được giới thiệu tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

2.2. Bài viết cảm nhận: Chi đoàn hướng dẫn cho các đoàn viên viết bài cảm nhận thể hiện rõ nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên đối với Đảng và việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (nhận mẫu tại Văn phòng Đoàn hoặc tải về tại đây).
- Thời hạn gửi bài viết: Trước 11h00 ngày 05/09/2016 (thứ 2), gửi trực tiếp về Văn phòng Đoàn trường (gặp Đ/c Lê Thị Kim Thanh).

2.3. Báo cáo sơ lược quá trình phấn đấu: Ban Chấp hành Chi đoàn hướng dẫn đoàn viên được Chi đoàn giới thiệu, thực hiện báo cáo sơ lược quá trình phấn đấu của bản thân (theo mẫu 02 tải về tại đây: [MAU 02 - HSSV] - SO LUOC QUA TRINH PHAN DAU.docx và [MAU 02 - GVNV] - SO LUOC QUA TRINH PHAN DAU.docx ).

2.4. Gửi hồ sơ giới thiệu: Ban Chấp hành Chi đoàn gửi hồ sơ giới thiệu trước 11h00 ngày 10/9/2016 (thứ 7) về Văn phòng Đoàn trường, bao gồm:
- Biên bản họp Ban Chấp hành Chi đoàn (theo mẫu 01 tải về tại đây).
- Sơ lược quá trình phấn đấu của từng đoàn viên được giới thiệu (theo mẫu 02) và Bài viết cảm nhận của từng đoàn viên được giới thiệu.

2.5. Gặp gỡ đoàn viên ưu tú năm 2016: Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên ưu tú, vào lúc 08h30 ngày 17/9/2016 (dự kiến).

CÁC TIN KHÁC